Austria

Graz

Department / Office: Magistrat Graz Straßenamt
Contact Person: Bernd Cagran
Address: Europaplatz 20
ZIP / City: 8011 Graz
Phone: +43 316 872 3626
eMail: bernd.cagran@stadt.graz.at
Web: www.graz.at
Number of traffic signals: 293

Innsbruck

Department / Office: Verkehrsplanung, Abt. III
Contact Person: Michael Kaufmann
Address: Maria-Theresien Straße 18
ZIP / City: 6020 Innsbruck
Phone: +43 512 5360 5142
eMail: m.kaufmann@magibk.at
Web: www.innsbruck.at
Number of traffic signals: 115

Wien

Department / Office: Magistratsabteilung 33
Contact Person: Harald Bekehrti
Address: Senngasse 2
ZIP / City: 1110 Wien
Phone: +43 1 797 753 30 02
eMail: harald.bekehrti@wien.leuchtet.at
Web: www.wien.gv.at
Number of traffic signals: 1264